薛景中

Jing-Jong Shyue

Education

 • Ph.D. in Materials Science and Engineering, Case Western Reserve University (2004)
 • M.S. in Materials Science and Engineering, Case Western Reserve University (2002)
 • B.S. in Chemistry, National Taiwan University (1997)

Research Fields

 • Nano-technology, nano-structures, 1-D nano blocks, synthesis and processing of functional materials, microcharacterization (electron microscopy and surface analysis)

Experience

 • Research Fellow, Academia Sinica (2015-)
 • Professor, National Taiwan University (2015-)
 • Associate Research Fellow, Academia Sinica (2010-2015)
 • Associate Professor, National Taiwan University (2011-2015)
 • Assistant Research Fellow, Academia Sinica (2006-2010)
 • Assistant Professor, National Taiwan University (2006-2011)
 • Postdoctoral Researcher, Ohio State University (2005-2006)
 • Research Associate, Case Western Reserve University (2004)

Patents:

Kwang-Ming Lee, Jing-Jong Shyue, Sarah Y. Chang, Thomas C. Yang "Excitation-Dependent Fluorescent Organic Nanoparticles" United States Patent US2015/0064799 A1 (2015/3/5).
Kwang-Ming Lee, Jing-Jong Shyue, Sarah Y. Chang, Thomas C. Yang "Excitation-Dependent Fluorescent Organic Nanoparticles" Taiwan Patent TW201508046A (2015/3/1).

Publications

Supramolecular gating of TADF process in self-assembled nano-spheres for high-resolution OLED applications
Hsieh Yu-Yu, Sánchez Rafael S., Raffy Guillaume, Shyue Jing-Jong, Hirsch Lionel, Del Guerzo André, Wong Ken-Tsung, Bassani Dario M.
 [ DOI here ]    Year:2022
Chemical Communications
Intimate interaction of TFSI− anions with MoO3−x oxygen vacancies boost ionic conductivity of cathode-supported solid polymer electrolyte
Paste Rohan, Hanmandlu Chintam, Su Po-Yu, Hou Cheng-Hung, Chen Hsin-An, Pao Chun-Wei, Shyue Jing-Jong, Chen Kuei-Hsien, Wu Heng-Liang, Lin Hong-Cheu, Chu Chih Wei
 [ DOI here ]    Year:2023-01
Chemical Engineering Journal
3D nanographene precursor suppress interfacial recombination in PEDOT: PSS based perovskite solar cells
Hanmandlu Chintam, Paste Rohan, Tsai Hsinhan, Yadav Shyam Narayan Singh, Lai Kuan-Wen, Wang Yen-Yu, Gantepogu Chandra Shekar, Hou Chen-Hung, Shyue Jing-Jong, Lu Yu-Jung, Jadhav Tushar Sanjay, Liao Jian-Ming, Chou Hsien-Hsin, Wong Hui Qi, Yen Ta-Jen, Lai Chao-Sung, Ghosh Dibyajyoti, Tretiak Sergei, Yen Hung-Ju, Chu Chih-Wei
 [ DOI here ]    Year:2023
Nano Energy
Chiral Binaphthalene Building Blocks for Self-Assembled Nanoscale CPL Emitters
Hsieh Yu-Yu, Shyue Jing-Jong, Chao Yu-Chiang, Wong Ken-Tsung, Bassani Dario M.
 [ DOI here ]    Year:2023
Molecules
Efficient Inverted Perovskite Solar Cells via Improved Sequential Deposition
Chen Peng, Xiao Yun, Li Lei, Zhao Lichen, Yu Maotao, Li Shunde, Hu Juntao, Liu Bin, Yang Yingguo, Luo Deying, Hou Cheng‐Hung, Guo Xugang, Shyue Jing‐Jong, Lu Zheng‐Hong, Gong Qihuang, Snaith Henry J., Zhu Rui
 [ DOI here ]    Year:2023
Advanced Materials
Hysteresis-Free Contact Doping for High-Performance Two-Dimensional Electronics
Ho Po-Hsun, Chang Jun-Ru, Chen Chun-Hsiang, Hou Cheng-Hung, Chiang Chun-Hao, Shih Min-Chuan, Hsu Hung-Chang, Chang Wen-Hao, Shyue Jing-Jong, Chiu Ya-Ping, Chen Chun-Wei
 [ DOI here ]    Year:2023
ACS Nano
Inhibitor-Free Area-Selective Atomic Layer Deposition with Feature Size Down to Nearly 10 nm
Chou Chun-Yi, Mo Chi-Lin, Chuu Chih-Piao, Wang Ting-Yun, Huang Chin-Chao, Hou Cheng-Hung, Chuang Chun-Ho, Jiang Yu-Sen, Shyue Jing-Jong, Chen Miin-Jang
 [ DOI here ]    Year:2023
Chemistry of Materials
Polymeric Memristor Based Artificial Synapses with Ultra‐Wide Operating Temperature
Li Jiayu, Qian Yangzhou, Li Wen, Yu Songcheng, Ke Yunxin, Qian Haowen, Lin Yen‐Hung, Hou Cheng‐Hung, Shyue Jing‐Jong, Zhou Jia, Chen Ye, Xu Jiangping, Zhu Jintao, Yi Mingdong, Huang Wei
 [ DOI here ]    Year:2023
Advanced Materials
Revealing the Role of Thiocyanate for Improving the Performance of Perovskite Solar Cells
Lin Pei-Ying, Lin Chen-Fu, Chiu Yueh-Ya, Chen Hong-Hsueh, Li Ming-Hsien, Raja Rajendran, Wu Chun-Sheng, Hou Cheng-Hung, Sung-Yun Hsiao Silver, Shyue Jing-Jong, Lee Der-Chuen, Ho Sheng-Zhu, Chen Yi-Chun, Chen Peter
 [ DOI here ]    Year:2023
ACS Applied Energy Materials
Highly Thermally Resilient Dual‐Mode (Digital/Analog) Amorphous Yttrium Fluoride Memristors Exhibiting Excellent Symmetric Linearity
Shi Zhe‐Min, Hou Yu‐Che, Chen Cheng‐Yueh, Tan Guang‐Hsun, Lin Hao‐Cheng, Lai Po‐Ting, Hou Cheng‐Hung, Shyue Jing‐Jong, Cheng Wei‐Kai, Su Tsung‐Kai, Lin Hao‐Wu
 [ DOI here ]    Year:2022-9-2
Advanced Electronic Materials
Large area and rapid electron beam annealing for high-quality epitaxial GaN layer
Lee Wei-Hao, Jhong Fong-Jyun, Yin Yu-Tung, Chou Chun-Yi, Shyue Jing-Jong, Chen Miin-Jang
 [ DOI here ]    Year:2022-9
Materials Research Bulletin
Bulk-Heterojunction Adjustment Enables a Self-filtering Organic Photodetector with a Narrowband Response
Tsai Kuen-Wei, Madhaiyan Govindasamy, Lai Lai-Hung, Hsiao Yu-Tang, Wu Jhao-Lin, Liao Chuang-Yi, Hou Cheng-Hung, Shyue Jing-Jong, Chang Yi-Ming
 [ DOI here ]    Year:2022-8-12
ACS Applied Materials & Interfaces
Efficient Ideal‐Bandgap Tin–Lead Alloyed Inorganic Perovskite Solar Cells Enabled by Structural Dimension Engineering
Huang Siyuan, Kuan Chun‐Hsiao, Tian Yue, Chen Xu, Chen Zeng, Hou Cheng‐Hung, Xu Xuehui, Tang Xiangyang, Shyue Jing‐Jong, Zhu Haiming, Jiang Tingming, Yang Yang (Michael)
 [ DOI here ]    Year:2022-7-19
Advanced Optical Materials
Room-Temperature Fabricated Multilevel Nonvolatile Lead-Free Cesium Halide Memristors for Reconfigurable In-Memory Computing
Su Tsung-Kai, Cheng Wei-Kai, Chen Cheng-Yueh, Wang Wei-Chun, Chuang Yung-Tang, Tan Guang-Hsun, Lin Hao-Cheng, Hou Cheng-Hung, Liu Ching-Min, Chang Ya-Chu, Shyue Jing-Jong, Wu Kai-Chiang, Lin Hao-Wu
 [ DOI here ]    Year:2022-7-11
ACS Nano
Conformal atomic layer etching for Ge based on sacrificial oxide with higher Gibbs free energy of formation
Ling Chen-Hsiang, Chou Chun-Yi, Chung Tsai-Fu, Shyue Jing-Jong, Yang Jer-Ren, Chen Miin-Jang
 [ DOI here ]    Year:2022-6
Surfaces and Interfaces
Improving Thermal and Photostability of Polymer Solar Cells by Robust Interface Engineering
Su Li‐Yun, Huang Hsin‐Hsiang, Tsai Chang‐En, Hou Cheng‐Hung, Shyue Jing‐Jong, Lu Chien‐Hao, Pao Chun‐Wei, Yu Ming‐Hsuan, Wang Leeyih, Chueh Chu‐Chen
 [ DOI here ]    Year:2022-5-8
Small
Atomic layer annealing for modulation of the work function of TiN metal gate for n-type MOS devices
Wang Chun-Yuan, Chou Chun-Yi, Shiue Han-Fang, Chen Hsing-Yang, Ling Chen-Hsiang, Shyue Jing-Jong, Chen Miin-Jang
 [ DOI here ]    Year:2022-5
Applied Surface Science
Long carrier diffusion length in two-dimensional lead halide perovskite single crystals
Shrestha Shreetu, Li Xinxin, Tsai Hsinhan, Hou Cheng-Hung, Huang Hsin-Hsiang, Ghosh Dibyajyoti, Shyue Jing-Jong, Wang Leeyih, Tretiak Sergei, Ma Xuedan, Nie Wanyi
 [ DOI here ]    Year:2022-4
Chem
Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals Assembled in Metal‐Organic Frameworks for Stable Blue Light Emitting Diodes
Tsai Hsinhan, Huang Hsin‐Hsiang, Watt John, Hou Cheng‐Hung, Strzalka Joseph, Shyue Jing‐Jong, Wang Leeyih, Nie Wanyi
 [ DOI here ]    Year:2022-3-15
Advanced Science
Coupling Lipid Labeling and Click Chemistry Enables Isolation of Extracellular Vesicles for Noninvasive Detection of Oncogenic Gene Alterations
Sun Na, Tran Benjamin V., Peng Zishan, Wang Jing, Zhang Ceng, Yang Peng, Zhang Tiffany X., Widjaja Josephine, Zhang Ryan Y., Xia Wenxi, Keir Alexandra, She Jia‐Wei, Yu Hsiao‐hua, Shyue Jing‐Jong, Zhu Hongguang, Agopian Vatche G., Pei Renjun, Tomlinson James S., Toretsky Jeffrey A, Jonas Steven J., Federman Noah, Lu Shaohua, Tseng Hsian‐Rong, Zhu Yazhen
 [ DOI here ]    Year:2022-3-9
Advanced Science
Seed‐Assisted Growth of Methylammonium‐Free Perovskite for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells
Wang Pengjiu, Chen Xu, Liu Tianyu, Hou Cheng‐Hung, Tian Yue, Xu Xuehui, Chen Zeng, Ran Peng, Jiang Tingming, Kuan Chun‐Hsiao, Yan Buyi, Yao Jizhong, Shyue Jing‐Jong, Qiu Jianbei, Yang Yang (Michael)
 [ DOI here ]    Year:2022-3-9
Small Methods
How can a hydrophobic polymer PTAA serve as a hole- transport layer for an inverted tin perovskite solar cell?
Kuan Chun-Hsiao, Luo Guo-Shao, Narra Sudhakar, Maity Surajit, Hiramatsu Hirotsugu, Tsai Yi-Wei, Lin Jhih-Min, Hou Cheng-Hung, Shyue Jing-Jong, Wei-Guang Diau Eric
 [ DOI here ]    Year:2022-12
Chemical Engineering Journal
Chemical Polishing of Perovskite Surface Enhances Photovoltaic Performances
Zhao Lichen, Li Qiuyang, Hou Cheng-Hung, Li Shunde, Yang Xiaoyu, Wu Jiang, Zhang Siyang, Hu Qin, Wang Yanju, Zhang Yuzhuo, Jiang Yufeng, Jia Shuang, Shyue Jing-Jong, Russell Thomas P., Gong Qihuang, Hu Xiaoyong, Zhu Rui
 [ DOI here ]    Year:2022-1-18
Journal of the American Chemical Society
Atomic layer deposited TiN capping layer for sub-10 nm ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 with large remnant polarization and low thermal budget
Wang Chin-I, Wang Chun-Yuan, Chang Teng-Jan, Jiang Yu-Sen, Shyue Jing-Jong, Lin Hsin-Chih, Chen Miin-Jang
 [ DOI here ]    Year:2021
Applied Surface Science
Atomic Layer Nucleation Engineering: Inhibitor-Free Area-Selective Atomic Layer Deposition of Oxide and Nitride
Chou Chun-Yi, Lee Wei-Hao, Chuu Chih-Piao, Chen Tse-An, Hou Cheng-Hung, Yin Yu-Tung, Wang Ting-Yun, Shyue Jing-Jong, Li Lain-Jong, Chen Miin-Jang
 [ DOI here ]    Year:2021
Chemistry of Materials
Depth-dependent defect manipulation in perovskites for high-performance solar cells
Zhang Yuzhuo, Wang Yanju, Zhao Lichen, Yang Xiaoyu, Hou Cheng-Hung, Wu Jiang, Su Rui, Jia Shuang, Shyue Jing-Jong, Luo Deying, Chen Peng, Yu Maotao, Li Qiuyang, Li Lei, Gong Qihuang, Zhu Rui
 [ DOI here ]    Year:2021
Energy & Environmental Science
Formamide iodide: a new cation additive for inhibiting δ-phase formation of formamidinium lead iodide perovskite
Raifuku Itaru, Chiang Yu-Hsien, Hou Cheng-Hung, Li Ming-Hsien, Lin Chen-Fu, Lin Pei-Ying, Shyue Jing-Jong, Chen Peter
 [ DOI here ]    Year:2021
Materials Advances
Heterocyclic-Additive-Activated Dinuclear Dysprosium Electrocatalysts for Heterogeneous Water Oxidation
Tung Ching-Wei, Tso Cheng-Han, Chen Bo-Yi, Chu Hang, Hou Cheng-Hung, Chen Hsiao-Chien, Chang Mu-Chieh, Shyue Jing-Jong, Lin Po-Heng, Chen Hao Ming
 [ DOI here ]    Year:2021
Inorganic Chemistry
Perfluorinated ionomer and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) colloid as a hole transporting layer for optoelectronic devices
Li Wei-Long, Hou Cheng-Hung, Yang Chi-Ming, Tsai Kuen-Wei, Wu Jhao-Lin, Hsiao Yu-Tang, Hanmandlu Chintam, Chu Chih-Wei, Tsai Chia-Hua, Liao Chuang-Yi, Shyue Jing-Jong, Chang Yi-Ming
 [ DOI here ]    Year:2021
Journal of Materials Chemistry A
Robust Unencapsulated Perovskite Solar Cells Protected by a Fluorinated Fullerene Electron Transporting Layer
Huang Hsin-Hsiang, Tsai Hsinhan, Raja Rathinam, Lin Shu-Ling, Ghosh Dibyajyoti, Hou Cheng-Hung, Shyue Jing-Jong, Tretiak Sergei, Chen Wei, Lin King-Fu, Nie Wanyi, Wang Leeyih
 [ DOI here ]    Year:2021
ACS Energy Letters
Sandwich Evaporation–Solvent Annealing Fabrication of Highly Crystalline MAPbIxCl3–x Perovskite Solar Cells
Kuan Chun-Hsiao, Kuo Po-Tsun, Shen Hui-Hung, Hou Cheng-Hung, Shyue Jing-Jong, Huang Li-Jen, Lin Ching-Fuh
 [ DOI here ]    Year:2021
ACS Applied Materials & Interfaces
Slow Passivation and Inverted Hysteresis for Hybrid Tin Perovskite Solar Cells Attaining 13.5% via Sequential Deposition
Jokar Efat, Chuang He-Shiang, Kuan Chun-Hsiao, Wu Hui-Ping, Hou Cheng-Hung, Shyue Jing-Jong, Wei-Guang Diau Eric
 [ DOI here ]    Year:2021
The Journal of Physical Chemistry Letters
The adsorption of anionic [Ptx(CO)y]n− clusters on an Au(111) electrode and its oxidative conversion to an atomic Pt adlayer
Liao Weicheng, Yau Shuehlin, Shyue Jing-Jong
 [ DOI here ]    Year:2021
Electrochimica Acta
Validated Analysis of Component Distribution Inside Perovskite Solar Cells and Its Utility in Unveiling Factors of Device Performance and Degradation
Cheng-Hung Hou, Shu-Han Hung, Li-Ji Jhang, Keh-Jiunh Chou, Yu-Kai Hu, Pi-Tai Chou, Wei-Fang Su, Feng-Yu Tsai, Jay Shieh and Jing-Jong Shyue*
 [ DOI here ]    Year:2020-05
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
Enhanced Thermoelectric Properties of Atomic-Layer-Deposited Hf:Zn16O/18O Superlattice Films by Interface-Engineering
Bo-Wei Shih, Wen-Pin Hsieh, Jing-Jong Shyue and Feng-Yu Tsai*
 [ DOI here ]    Year:2020-04
Ceramics International
Superior Stability and Emission Quantum Yield (23% ± 3%) of Single‐Layer 2D Tin Perovskite TEA2SnI4 via Thiocyanate Passivation
Jin-Tai Lin, Yu-Kai Hu, Cheng-Hung Hou, Chen-Cheng Liao, Wei-Tsung Chuang, Ching-Wen Chiu,* Ming-Kang Tsai,* Jing-Jong Shyue* and Pi-Tai Chou*
 [ DOI here ]    Year:2020-04
SMALL
Low Nickel-doped copper as the electrocatalyst for oxidation of formaldehyde and evolution of hydrogen
Weicheng Liao, Xin-Yi Lin, Yu-Chan Liao, Yi-Wei Chen and Shuehlin Yau,* Jing-Jong Shyue,* Shiuan-Yan Wu and Hsin-Tsung Chen*
 [ DOI here ]    Year:2020-02
Electrochimica Acta
Back Migration Based Long Lifetime Approach for Organic Light‐Emitting Diode
Jwo‐Huei Jou,* Tzu‐Chieh Tai, Yu‐Ting Su, Hui‐Huan Yu, Chi‐Heng Chiang Sudam D. Chavhan, You‐Ting Lin, Jing‐Jong Shyue and Tzu‐Wei Liang
    Year:2019
Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science
Construction of Schottky Junction Solar Cell using Silicon Nanowires and Multi-Layered Graphene
Yu-Keng Lin, Yu-Ting Hong, Jing-Jong Shyue and Chun-Hway Hsueh*
    Year:2019
Superlattices and Microstructures
Covalent Chemistry on Nanostructured Substrates Enables Non-Invasive Quantification of Gene Rearrangements in Circulating Tumor Cells
Jiantong Dong, Yu Jen Jan, Ju Cheng, Ryan Y. Zhang, Meng Meng, Matthew Smalley, Pin-Jung Chen, Xinghong Tang, Patrick Tseng, Lirong Bao, Tzu-Yang Huang, Dongjing Zhou, Yupin Liu, Xiaoshu Chai, Haibo Zhang, Anqi Zhou, Vatche G. Agopian, Edwin M. Posadas, Jing-Jong Shyue, Steven J. Jonas, Paul S. Weiss, Mengyuan Li,* Guangjuan Zheng,* Hsiao-hua Yu,* Meiping Zhao,* Hsian-Rong Tseng* and Yazhen Zhu*
    Year:2019
Science Advances
Effect of Energy per Atom (E/n) in the Ar-Gas Cluster Ion Beam (Ar-GCIB) and O2+ Cosputter Process
Shin-Kung Wang, Hsun-Yun Chang, Yi-Hsuan Chu, Wei-Lun Kao, Chen-Yi Wu, Yi-Wei Lee, Yun-Wen You, Kuo-Rui Chu, Shu-Hang Hung and Jing-Jong Shyue*
    Year:2019
ANALYST
Enhancing the Catalytic Activity of Tri-iodide Reduction by Tuning the Surface Electronic Structure of PtPd Alloy Nanocrystals
Keh-Jiunh Chou, Shang-Wei Chou,* Deng-Gao Chen, Tzu-Hsuan Lo, Shin-Wei Shen, Ya-Yun Yang, Ching-Yen Lin, Hung-Lung Chou,* Jing-Jong Shyue,* Chih-I Wu and Pi-Tai Chou*
    Year:2019
Journal of Physical Chemistry C
Fabricating Copper and Copper/Nickel Alloy Single Crystal Bead Electrodes with a Hydrogen-Oxygen Torch in Ambient Air
Weicheng Liao, Yi-wei Chen, Shuehlin Yau* and Jing-Jong Shyue*
    Year:2019
Electrochemistry Communications
Highly Active Oxygen Evolution Integrated with Efficient CO2 to CO Electroreduction
Yongtao Meng, Xiao Zhang, Wei-Hsuan Hung, Junkai He, Yi-Sheng Tsai, Yun Kuang, Michael Kenney, Jing-Jong Shyue, Yijin Liu, Kevin H. Stone, Xueli Zheng, Steven L. Suib, Meng-Chang Lin, Yongye Liang, Hongjie Dai*
    Year:2019
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Nanoscale GaN Epilayer Grown by Atomic Layer Annealing & Epitaxy at Low Temperature
Wei-Hao Lee, Yu-Tung Yin, Po-Hsien Cheng, Jing-Jong Shyue, Makoto Shiojiri, Hsin-Chih Lin and Miin-Jang Chen*
    Year:2019
ACS Sustainable Chemistry & Engineering
Plausible Degradation Mechanisms in Organic Light-Emitting Diodes
Jwo-Huei Jou,* You-Ting Lin, Yu-Ting Su, Wei-Chi Song, Shiv Kumar, Deepak Kumar Dubey, Jing-Jong Shyue, Hsun-Yun Chang, Yun-Wen You and Tzu-Wei Liang
    Year:2019
ORGANIC ELECTRONICS
Random and Aligned Electrospun PLGA Nanofibers Embedded in Microfluidic Chips for Cancer Cell Isolation and Integration with Air foam Technology for Cell Release
Chia‑Cheng Yu, Yi‑Wen Chen, Po‑Ying Yeh, Yu‑Sheng Hsiao, Wei‑Ting Lin, Chiung‑Wen Kuo, Di‑Yen Chueh, Yun‑Wen You, Jing‑Jong Shyue, Ying‑Chih Chang* and Peilin Chen*
    Year:2019
Journal of Nanobiotechnology
Suppression of GeOx Interfacial Layer and Enhancement of Electrical Performance of the High-K Gate Stack by Atomic-Layer-Deposited AlN Buffer Layer on Ge Metal-Oxide-Semiconductor Devices
Chin-I Wang, Teng-Jan Chang, Chun-Yuan Wang, Jing-Jong Shyue, Hsin-Chih Lin and Miin-Jang Chen*
    Year:2019
RSC Advances
Assessment of the Effects of Surface Potential on the Kinetics of HEK293T Cell Adhesion Behavior Using a Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring (QCM-D)
Wei-Lun Kao, Hsun-Yun Chang, Kang-Yi Lin, Yi-Wei Lee and Jing-Jong Shyue*
    Year:2018
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
Catalytic Metal-Induced Crystallization of Sol-Gel Metal Oxides for High-Efficiency Flexible Perovskite Solar Cells
Cheng-Hung Hou, Jing-Jong Shyue, Wei-Fang Su and Feng-Yu Tsai*
    Year:2018
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
Electron Field Emission of Geometrically Modulated Monolayer Semiconductors
Tung-Han Yang, Kuan-Chang Chiu, Yeu-Wei Harn, Han-Yi Chen, Renfong Cai, Jing-Jong Shyue, Shen-Chuan Lo, Jenn-Ming Wu and Yi-Hsien Lee*
    Year:2018
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Integration of Paper-based Microarray and Time-of-flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) for Parallel Detection and Quantification of Molecules in Multiple Samples Automatically
Kuo-Jui Chu, Po-Chun Chen, Yun-Wen You, Hsun-Yun Chang, Wei-Lun Kao, Yi-Hsuan Chu, Chen-Yi Wu and Jing-Jong Shyue*
    Year:2018
ANALYTICA CHIMICA ACTA
PtCoFe Nanowire Cathodes Boost Short-Circuit Currents of Ru(II)-Based Dye Sensitized Solar Cells to a Power Conversion Efficiency of 12.29%
Chin-Cheng (Paul) Chiang, Chang-Yu Hung, Shang-Wei Chou,* Jing-Jong Shyue, Kum-Yi Cheng, Pei-Jen Chang, Ya-Yun Yang, Ching-Yen Lin, Ting-Kuang Chang, Yun Chi,* Hung-Lung Chou* and Pi-Tai Chou*
    Year:2018
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
3D In Situ ToF-SIMS Imaging of Perovskite Films under Controlled Humidity Environmental Conditions
Wei-Chun Lin, Hsun-Yun Chang, Kevin Abbasi, Jing-Jong Shyue* and Clemens Burda*
 [ DOI here ]    Year:2017
Advanced Materials Interfaces
Ag@Au Nanoprisms-Metal Organic Frameworks-Based Paper for Extending Glucose Sensing Range in Human Serum and Urine
Pin-Hsuan Huang, Chia-Ping Hong, Jian-Fan Zhu, Tzu-Ting Chen, Chu-Ting Chan, Yu-Chien Ko, Tien-Li Lin, Tzu-Chieh Lin, Chia-Cheng Kang,* Jing-Jong Shyue* and Mei-Lin Ho*
    Year:2017
DALTON TRANSACTIONS
Demonstration of Enhanced Carrier Transport, Charge Separation and Longterm Stability for Photocatalytic Water Splitting by a Rapid Hot Press Process
Wei-Hsuan Hung,* Kun-Lin Yang, Sz-Nian Lai, Chin-Ru Yang, Jing-Jong Shyue, Ching-Shun Ku and Stephen B. Cronin
    Year:2017
Journal of Materials Chemistry A
DFT mechanistic study of the selective terminal C–H activation of n-pentane with a tungsten allyl nitrosyl complex
Richmond Lee, Davin Tan, Chaoli Liu, Huaifeng Li, Hao Guo, Jing-Jong Shyue and Kuo-Wei Huang*
 [ DOI here ]    Year:2017
Journal of Saudi Chemical Society
Effect of Surface Potential on the Adhesion Behavior of NIH3T3 Cells Revealed by Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring (QCM-D)
Wei-Lun Kao, Hsun-Yun Chang, Kang-Yi Lin, Yi-Wei Lee and Jing-Jong Shyue*
 [ DOI here ]    Year:2017
The Journal of Physical Chemistry C
Emissive Nanotubes from Templated Self-Assembly of Small Molecules
Kuo-Pi Tseng, Yu-Tang Tsai, Jing-Jong Shyue, Guillaume Raffy, Andre Del Guerzo, Ken-Tsung Wong* and Dario M. Bassani*
    Year:2017
Chemical Physics Letters
High Efficiency Yellow Organic Light-Emitting Diodes with a Solution-Process Feasible Iridium Based Emitter
Jwo-Huei Jou,* Sheng-Ching Fu, Chih-Chia An, Jing-Jong Shyue, Chih-Lung Chin and Zhe-Kai He
    Year:2017
Journal of Materials Chemistry C
Improved Solar-Driven Photocatalytic Performance of Highly Crystalline Hydrogenated TiO2 Nanofibers with Core-Shell Structure
Ming-Chung Wu,* Ching-Hsiang Chen, Wei-Kang Huang, Kai-Chi Hsiao, Ting-Han Lin, Shun-Hsiang Chan, Po-Yeh Wu, Chun-Fu Lu, Yin-Hsuan Chang, Tz-Feng Lin, Kai-Hsiang Hsu, Jen-Fu Hsu, Kun-Mu Lee, Jing-Jong Shyue, Krisztián Kordás and Wei-Fang Su
 [ DOI here ]    Year:2017
Scientific Reports
Interpenetration of CH3NH3PbI3 and TiO2 Improves Perovskite Solar Cells while TiO2 Expansion Leads to Degradation
Wei-Chun Lin, Anton Kovalsky, Yu-Chen Wang, Lili Wang, Seth Goldberg, Hsun-Yun Chang, Chen-Yi Wu, Wei-Lun Kao, Jing-Jong Shyue* and Clemens Burda*
    Year:2017
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
Mechanical Properties and Microstructure of Zr-Ti-Ni Thin Film Metallic Glasses Modified with Minor SF6
Meng-Hao Chuang, Cheng Wang, Bo-Kai Chao, Wei-Lun Kao, Jing-Jong Shyue and Chun-Hway Hsueh*
    Year:2017
COMPOSITES PART B-ENGINEERING
Mesoporous Silica Promoted Deposition of Bioinspired Polydopamine onto Contrast Agent: A Universal Strategy to Achieve Both Biocompatibility and Multiple Scale Molecular Imaging
Yu-Wei Chen, Yung-Kang Peng, Shang-Wei Chou, Yu-Jui Tseng, Pei-Chun Wu, Shin-Kung Wang, Yi-Wei Lee, Jing-Jong Shyue, Jong-Kai Hsiao,* Tzu-Ming Liu* and Pi-Tai Chou*
    Year:2017
Particle & Particle Systems Characterization
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-Based Nanofiber Mats as an Organic Bioelectronic Platform for Programming Multiple Capture/Release Cycles of Circulating Tumor Cells
Chia-Cheng Yu, Bo-Cheng Ho, Ruey-Shin Juang, Yu-Sheng Hsiao,* R. Venkata Ram Naidu, Chiung-Wen Kuo, Yun-Wen You, Jing-Jong Shyue, Ji-Tseng Fang* and Peilin Chen*
    Year:2017
ACS Applied Materials & Interfaces
Silver Nanoprism-based Paper as a Ratiometric Sensor for Extending Biothiol Detection in Serum
Yu-Chien Ko, Tien-Li Lin, Chiu-Ting Yeh, Ning-Kuei Sun, Jing-Jong Shyue, Guang-Yang Liu, Shang-Wei Chou, Yu-Ci Liu, Chia-Hui Hsu and Mei-Lin Ho*
    Year:2017
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
A Versatile Theranostic Delivery Platform Integrating Magnetic Resonance Imaging/Computed Tomography, pH/cis-Diol Controlled Release and Targeted Therapy
Yu-Jui Tseng, Shang-Wei Chou, Jing-Jong Shyue, Shih-Yao Lin, Jong-Kai Hsiao* and Pi-Tai Chou*
    Year:2016
ACS Nano
Effect of Surface Potential on Epithelial Cell Adhesion, Proliferation and Morphology
Hsun-Yun Chang, Wei-Lun Kao, Yun-Wen You, Yi-Hsuan Chu, Kuo-Jui Chu, Peng-Jen Chen, Chen-Yi Wu, Yu-Hsuan Lee, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2016
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES
Exploitation of Spontaneous Spatial Charge Separation Effect in the Plasmonic Polyhedral α-Fe2O3 Nanocrystals Photoelectrode for Hydrogen Production
Wei-Hsuan Hung,* Chien-Jung Peng, Chin-Ru Yang, Chia-Jui Li, Jing-Jong Shyue, Pai-Chun Cheng,* Chuan-Ming Tseng and Pi-Chun Juan
    Year:2016
Nano Energy
Improvement of Giant Gas Cluster Beam- (GCIB)-Based Molecular Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Depth Profile with O2+ Cosputtering
Yi-Hsuan Chu, Hua-Yang Liao, Kang-Yi Lin, Hsun-Yun Chang, Wei-Lun Kao, Ding-Yuan Kuo, Yun-Wen You, Kuo-Jui Chu, Chen-Yi Wu and Jing-Jong Shyue*
    Year:2016
ANALYST
Solution-Process-Feasible Deep-Red Phosphorescent Emitter
Jwo-Huei Jou,* Yu-Ting Su, Ming-Ting Hsiao, Hui-Huan Yu, Zhe-Kai He, Shen-Chin Fu, Chi-Heng Chiang, Chien-Tien Chen,* Chia-hung Chou and Jing-Jong Shyue
 [ DOI here ]    Year:2016
The Journal of Physical Chemistry C
Tri-iodide Reduction Activity of Shape- and Composition-Controlled PtFe Nanostructures as Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells
Pei-Jen Chang, Kum-Yi Cheng, Shang-Wei Chou,* Jing-Jong Shyue, Ya-Yun Yang, Chang-Yu Hung, Ching-Yen Lin, Hui-Lung Chen, Hung-Lung Chou and Pi-Tai Chou*
    Year:2016
CHEMISTRY OF MATERIALS
A Wet and Dry Processable Phosphorescent Green Dye Based Organic Light-Emitting Diodes
Jwo-Huei Jou,* Sun-Zen Chen, Chih-Chia An, Shiang-Hau Peng, Tzu-Yu Ting, Jing-Jong Shyue,* Chih-Lung Chin,* Chin-Ti Chen, and Ching-Wu Wang
    Year:2015
DYES AND PIGMENTS
Atomic Layer Deposition of NiO Hole-Transporting Layers for Polymer Solar Cells
Che-Chen Hsu, Heng-Wei Su, Cheng-Hung Hou, Jing-Jong Shyue, and Feng- Yu Tsai*
    Year:2015
NANOTECHNOLOGY
Enabling a Bright Orange-Red Emission with a High EQE with a Seven-Member-Ring based Fluorescent Emitter with a Matching Host
Jwo-Huei Jou,* Yao-Ching Hsieh, Hui-Huan Yu, Chih-Chia An, Chieh-Ju Li, Chien-Tien Chen*, Wei-Shan Chao, Hao-Wei Liu, and Jing-Jong Shyue
    Year:2015
ORGANIC ELECTRONICS
Enhancing Performance of P3HT:TiO2 Solar Cells Using Doped and Surface Modified TiO2 Nanorods
Yu-Chieh Tu, Herman Lim, Chun-Yu Chang, Jing-Jong Shyue, and Wei-Fang Su*
    Year:2015
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
Facile Solution Dropping Method: a Green Process for Dyeing TiO2 Electrode of Dye Sensitized Solar Cells with Enhanced Power Conversion Efficiency
Shih-Chieh Yeh, Pei-Heng Lee, Hua-Yang Liao, Yu-You Chen, Chin-Ti Chen,* Ru-Jong Jeng,* and Jing-Jong Shyue
    Year:2015
ACS Sustainable Chemistry & Engineering
Hierarchical I-P and I-N Porous Heterojunction in Planar Perovskite Solar Cells
Hsueh-Chung Liao, Cheng-Si Tsao*, Meng-Huan Jao, Che-Pu Hsu, Yu-Ching Huang, Kuo-Yu Tien, Jing-Jong Shyue, Charn-Yin Chen, Chun-Jen Su, Robert P. H. Chang, and Wei-Fang Su*
    Year:2015
Journal of Materials Chemistry A
Highly Efficient Ultra-Deep Blue Organic Light-Emitting Diodes with a Wet- and Dry-Process Feasible Cyanofluorene Acetylene Based Emitter
Jwo-Huei Jou,* Sudhir Kumar, Po-Hsun Fang, A. Venkateswararao, K. R. Justin Thomas,* Jing-Jong Shyue, Ya-Chi Wang, Tsung-Han Li, and Hui-Huan Yu
    Year:2015
Journal of Materials Chemistry C
Rapid Label-free Determination of Ketamine in Whole Blood Using Secondary Ion Mass Spectrometry
Hua-Yang Liao, Jung-Hsuan Chen, Jing-Jong Shyue, Chia-Tung Shun, Huei-Wen Chen, Su-Wei Liao, Chih-Kang Hong, and Pai-Shan Chen*
    Year:2015
TALANTA
Stable and High-Performance Flexible ZnO Thin-Film Transistors by Atomic Layer Deposition
Yuan-Yu Lin, Che-Chen Hsu, Ming-Hung Tseng, Jing-Jong Shyue, Feng-Yu Tsai*
    Year:2015
ACS Applied Materials & Interfaces
BiFeO3/YSZ Bilayer Electrolyte for Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell
Yu-Chieh Tu, Chun-Yu Chang, Ming-Chung Wu, Jing-Jong Shyue, and Wei-Fang Su*
    Year:2014
RSC Advances
Binary Self-Assembled Monolayers (SAM) Modified Au Nanoparticles as Carriers in Biological Applications
Hsun-Yun Chang, Yun-Wen You, Hua-Yang Liao, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2014
Biointerphases
Characterization of the Microstructure and Photoelectrical Properties of TiO2-SrTiO3 and TiO2-CeO2 Nanocomposites
Chun-Hsien Chen, Jay Shieh*, and Jing-Jong Shyue
    Year:2014
Journal of Multifunctional Composites
Construction of Titania-Ceria Nanostructured Composites with Tailored Heterojunction for Photocurrent Enhancement
Chun-Hsien Chen, Jay Shieh,* Hua-Yang Liao, and Jing-Jong Shyue
    Year:2014
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
Corrosion Behavior of High Nitrogen Nickel-free Fe-16Cr-X-N Stainless Steels
Kuo-Lin Chao, Hua-Yang Liao, Jing-Jong Shyue, and Shuang-Shii Lian*
    Year:2014
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE
Developing Antifouling Biointerfaces Based on Bio-inspired Zwitterionic Dopamine Through pH-Modulated Assembly
Chun-Jen Huang,* Lin-Chuan Wang, Jing-Jong Shyue, and Ying-Chih Chang
    Year:2014
LANGMUIR
Effect of Surface Potential on Extracellular Matrix Protein Adsorption
Jiun-Hao Lin, Wei-Lun Kao, Hsun-Yun Chang, Kang-Yi Lin, Hua-Yang Liao, Yun-Wen You, Yu-Ting Kuo, Ding-Yuan Kuo, Kuo-Jui Chu, Yi-Hsuan Chu and Jing-Jong Shyue*
    Year:2014
LANGMUIR
Effect of Surface Potential on NIH3T3 Cell Adhesion and Proliferation
Hsun-Yun Chang, Chih-Chieh Huang, Kang-Yi Lin, Wei-Lun Kao, Hua-Yang Liao, Yun-Wen You, Jiun-Hao Lin, Yu-Ting Kuo, Ding-Yuan Kuo and Jing-Jong Shyue*
    Year:2014
Journal of Physical Chemistry C
Effects of the Temperature and Beam Parameters on Depth Profiles in X-ray Photoelectron Spectrometry and Secondary Ion Mass Spectrometry under C60+-Ar+ Cosputtering
Hua-Yang Liao, Meng-Hung Tsai, Wei-Lun Kao, Ding-Yuan Kuo, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2014
ANALYTICA CHIMICA ACTA
Highly Efficient Yellow Organic Light Emitting Diode with a Novel Wet- and Dry-Process Feasible Iridium Complex Emitter
Jwo-Huei Jou,* You-Xing Lin, Shiang-Hau Peng, Chieh-Ju Li, Yu-Min Yang, Chih-Lung Chin, Jing-Jong Shyue, Shih-Sheng Sun, Chien-Tien Chen, Ming-Chung Liu, Cheng-Chang Chen, Guan-Yu Chen, Jin-Han Wu, Cheng-Hung Li, Chao-Feng Sung, Mei-Ju Lee, and Je-Ping Hu
    Year:2014
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Supramolecular Control of Electronic Properties in Aromatic Materials
Yu-Fang Chen, Galina V. Dubacheva, Kuo-Pi Tseng, Guillaume Raffy, André Del Guerzo, Lionel Hirsch, Jing-Jong Shyue, Ken-Tsung Wong, and Dario M. Bassani*
    Year:2014
PURE AND APPLIED CHEMISTRY
Template-Assisted In Situ Polymerization for Blue Organic Light-Emitting Nanotubes
Li-Chi Lee, Han-Han, Yu-Tang Tsai, Chung-Chih Wu,* Jing-Jong Shyue, Chien-Liang Liu, Pi-Tai Chou, and Ken-Tsung Wong*
    Year:2014
CHEMICAL COMMUNICATIONS
Enhanced Photochromism of Chromen-based Colorants near Silver Nanorods in Sol-Gel Matrix
Mei-Lin Ho,* Bo-Jen Chi, Tzu-Yi Hung, Hua-Yang Liao, Jing-Chang Wang, Ting-Yi Wang, and Jing-Jong Shyue
    Year:2013
CRYSTENGCOMM
Enhancing the Sensitivity of Molecular Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) with C60+-O2+ Cosputtering
Hua-Yang Liao, Kang-Yi Lin, Wei-Lun Kao, Hsun-Yun Chang, Chih-Chieh Huang, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2013
ANALYTICAL CHEMISTRY
Excitation Dependent Visible Fluorescent Bis(monoacylglycerol)bisphenol-A Decamer Nanoparticles with Monoacylglycerol Clusters Chromophore
Kwang-Ming Lee,* Wan-Yin Cheng, Cheng-Yu Chen, Jing-Jong Shyue, Chih-Chun Nieh, Chen-Fu Chou, Ya-Yun Lee, Chih-Yang Cheng, Sarah Y. Chang, Thomas C. Yang, Mei-Ching Cheng, and Bi-Yun Lin
    Year:2013
Nature Communications
Facile Synthesis of Wurtzite Copper-Zinc-Tin-Sulfide Nanocrystals from Plasmonic Djurleite Nuclei
Hsueh-Chung Liao, Meng-Huan Jao, Jing-Jong Shyue, Yang-Fang Chen, and Wei-Fang Su*
    Year:2013
Journal of Materials Chemistry A
High-Efficiency Wet- and Dry-Processed Green Organic Light Emitting Diodes with a Novel Iridium Complex Based Emitter
Jwo-Huei Jou,* Yu-Min Yang, Sun-Zen Chen, Jing-Ru Tseng, Shiang-Hau Peng, Chun-Yu Hsieh, You-Xing Lin, Chih-Lung Chin, Jing-Jong Shyue,* Shih-Sheng Sun, Chien-Tien Chen, Chien-Chih Chen, Shih-Hsiang Lai, and Fu-Ching Tung
    Year:2013
Advanced Optical Materials
Highly Efficient Green Organic Light Emitting Diode with a Novel Solution Processable Iridium Complex Emitter
Jwo-Huei Jou,* Chieh-Ju Li, Shih-Ming Shen, Shiang-Hau Peng, Yu-Lin Chen, Yung-Cheng Jou, James H. Hong, Chih-Lung Chin, Jing Jong Shyue, Shih-Pu Chen, Jung-Yu Li, Po-Hung Wang and Cheng-Chang Chen
    Year:2013
Journal of Materials Chemistry C
Improving Nanowire Sensing Capability by Electrical Field Alignment of Surface Probing Molecules
Chia-Jung Chu, Chia-Sen Yeh, Chun-Kai Liao, Li-Chu Tsai,* Chun-Ming Huang, Hung-Yi Lin,* Jing-Jong Shyue, Yit-Tsong Chen, and Chii-Dong Chen*
    Year:2013
NANO LETTERS
Light- and Solvent-Driven Morphological Transformations of Self-Assembled Hydrogen-Bonded Nanostructures
Kuo-Pi Tseng, Yu-Tang Tsai, Chung-Chih Wu, Jing-Jong Shyue, Dario M. Bassanid, and Ken-Tsung Wong*
    Year:2013
CHEMICAL COMMUNICATIONS
P-type Conductivity of MgZnO:(N:Ga) Thin Films Prepared by Remote Plasma In Situ Atomic Layer Doping
Jui-Fen Chien, Hsing-Chao Chen, Hua-Yang Liao, Jing-Jong Shyue, and Miin-Jang Chen*
    Year:2013
ECS Journal of Solid State Science and Technology
Solution-Processed Zinc Oxide Nanoparticles as Interlayer Materials for Inverted Organic Solar Cells
Mohammed AzizIbrahem, Hung-Yu Wei, Meng-Hung Tsai, Kuo-Chuan Ho, Jing-Jong Shyue, and Chih Wie Chu*
    Year:2013
Solar Energy Materials & Solar Cells
Transparent Conductive Gas-Permeation Barriers on Plastics by Atomic Layer Deposition
Chun-Ting Chou, Pei-Wei Yu, Ming-Hung Tseng, Che-Chen Hsu, Jing-Jong Shyue, Ching-Chiun Wang, and Feng-Yu Tsai1*
    Year:2013
ADVANCED MATERIALS
Tunable Optical and Structural Properties of MgxZn1-xO Films Prepared by in-situ Atomic Layer Doping Technique
Jui-Fen Chien, Yu-Hsun Huang, Yao-Jen Chang, Jing-Jong Shyue, Jer-Ren Yang, Makoto Shiojiri and Miin-Jang Chen*
    Year:2013
ECS Journal of Solid State Science and Technology
Ultraviolet Electroluminescence from Nitrogen-Doped ZnO-Based Heterojuntion Light-Emitting Diodes Prepared by Remote Plasma in situ Atomic Layer Doping Technique
Jui-Fen Chien, Hua-Yang Liao, Sheng-Fu Yu, Ray-Ming Lin, Makoto Shiojiri, Jing-Jong Shyue, Miin-Jang Chen*
    Year:2013
ACS Applied Materials & Interfaces
Adsorption Behavior of Plasmid DNA on Binary Self-Assembled Monolayers Modified Gold Substrates
Wei-Lun Kao, Hsun-Yun Chang, Guo-Ji Yen, Ding-Yuan Kuo, Yun-Wen You, Chih-Chieh Huang, Yu-Ting Kuo, Jiun-Hao Lin, Jing-Jong Shyue*
    Year:2012
Journal of Colloid and Interface Science
Diketopyrrolopyrrole-based Oligomer Modified TiO2 Nanorods for Air-stable and All Solution Processed Poly(3-hexyl thiophene):TiO2 Bulk Heterojunction Inverted Solar Cell
Hsueh-Chung Liao, Chia-Hsin Lee, Yi-Chen Ho, Meng-Huan Jao, Chieh-Ming Tsai, Chih-Min Chuang, Jing-Jong Shyue, Yang-Fang Chen* and Wei-Fang Su*
    Year:2012
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
Dramatically Enhanced Oxygen Uptake and Ionization Yield of Positive Secondary Ions with C60+ Sputtering
Hua-Yang Liao, Meng-Hung Tsai, Yun-Wen You, Hsun-Yun Chang, Chih-Chieh Huang and Jing-Jong Shyue*
    Year:2012
ANALYTICAL CHEMISTRY
Effect of Co-sputtering and Sample Rotation on Improving C60+ Depth Profiling of Materials
Hua-Yang Liao, Meng-Hung Tsai, Hsun-Yun Chang, Yun-Wen You, Chih-Chieh Huang, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2012
ANALYTICAL CHEMISTRY
Electron Tomography of HEK293T Cells using Scanning Electron Microscope-Based Scanning Transmission Electron Microscopy
Yun-Wen You, Hsun-Yun Chang, Hua-Yang Liao, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Chi-Jen Chang, Meng-Hung Tsai, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2012
Microscopy and Microanalysis
High-efficiency low color temperature organic light emitting diodes with solution-processed emissive layer
Jwo-Huei Jou,* Pei-Yu Hwang, Cheng-Wei Lin, Wei-Ben Wang, Yung-Cheng Jou, Yu-Lin Chen, Jing-Jong Shyue, Shih-Ming Shen, Sun-Zen Chen
    Year:2012
ORGANIC ELECTRONICS
Improving Electron Mobility of TiO2 Nanorods for Enhanced Efficiency of Polymer-Nanoparticle Solar Cell
Yu-Chieh Tu, Jhin-Fong Lin, Wei-Chun Lin, Chi-Ping Liu, Jing-Jong Shyue and Wei-Fang Su*
    Year:2012
CrystEngComm
In-situ Reversible Conversion of Porphyrin Aggregate Morphologies
Ming-Cheng Kuo, Hsiao-Fan Chen, Jing-Jong Shyue, Dario M. Bassani, Ken-Tsung Wong*
    Year:2012
CHEMICAL COMMUNICATIONS
Local Electronic Structure and Electrical Characteristics of Nitrogen-Doped ZnO Films Grown by Remote Plasma Atomic Layer Deposition
Jui-Fen Chien, Ching-Hsiang Chen, Jing-Jong Shyue, and Miin-Jang Chen*
    Year:2012
ACS Applied Materials & Interfaces
Organic Light-Emitting Diodes with Direct Contact-Printed Red, Green, Blue and White Light-Emitting Layers
Sun-Zen Chen, Shiang-Hau Peng, Tzu-Yu Ting, Po-Shien Wu, Chun-Hao Lin, Chin-Yeh Chang, Jing-Jong Shyue, and Jwo-Huei Jou*
    Year:2012
APPLIED PHYSICS LETTERS
Parallel Detection, Quantification, and Depth Profiling of Peptides with D-SIMS Ionized by C60+-Ar+ Co-Sputtering
Chi-Jen Chang, Hsun-Yun Chang, Yun-Wen You, Hua-Yang Liao, Yu-Ting Kuo, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Meng-Hung Tsai, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2012
ANALYTICA CHIMICA ACTA
Surfactant Directed Synthesis of Trinuclear Nanostructures: Nanocube, Polyhedron, Octahedron, and Nanowire of PtNiFe; Their Shape Dependent Oxygen Reduction Activity
Shang-Wei Chou, Jing-Jong Shyue, Chia-Hua Chien, Chia-Chun Chen,* Yang-Yuan Chen,* and Pi-Tai Chou*
    Year:2012
CHEMISTRY OF MATERIALS
The Use of a Polarity Matching and High Energy Exciton Generating Host in Fabricating Efficient Purplish-blue OLEDs from a Sky-blue Emitter
Jwo-Huei Jou,* Yu-Lin Chen, Jing-Ru Tseng, Ri-Zong Wu, Jing-Jong Shyue, K. R. Justin Thomas, Neha Kapoor, Chien-Tien Chen, Yi-Ping Lin, Po-Hung Wang, Hsiao-Wen Hung, and Shih-Pu Chen
    Year:2012
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
A New and Facile Method to Prepare Uniform Hollow MnO/Functionalized-mSiO2 Core/Shell Nanocomposites
Yung-Kang Peng, Chih-Wei Lai, Chien-Liang Liu, Hsieh-Chih Chen, Yi-Hsuan Hsiao, Wei-Liang Liu, Kuo-Chun Tang, Yun Chi, Jong-Kai Hsiao,* Kun-Eng Lim, Hung-En Liao, Jing-Jong Shyue and Pi-Tai Chou*
    Year:2011
ACS Nano
Continuous Synthesis of Colloidal Silver Nanoparticles by Electrochemical Discharge in Aqueous Solutions
Kuo-Hsiung Tseng, Yu-Chun Chen and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
Journal of Nanoparticle Research
Effect of Surface Chemical Composition on the Surface Potential and Iso-Electric Point of Silicon Substrates Modified with Self-Assembled Monolayers
Che-Hung Kuo, Hsun-Yun Chang, Chi-Ping Liu, Szu-Hsian Lee, Yun-Wen You, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
Physical Chemistry Chemical Physics
Effect of Surface Chemical Composition on the Work Function of Silicon Substrates Modified by Binary Self-Assembled Monolayers
Che-Hung Kuo, Chi-Ping Liu, Szu-Hsian Lee, Hsun-Yun Chang, Wei-Chun Lin, Yun-Wen You, Hua-Yang Liao, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
Physical Chemistry Chemical Physics
Effect of the Chemical Composition on the Work Function of Gold Substrates Modified by Binary Self-Assembled Monolayers
Szu-Hsian Lee, Wei-Chun Lin, Chi-Jen Chang, Chih-Chieh Huang, Chi-Ping Liu, Che-Hung Kuo, Hsun-Yun Chang, Yun-Wen You, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Ding-Yuan Kuo, Yu-Ting Kuo, Meng-Hung Tsai, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
Highly Efficient Blue Organic Light-Emissing Diode with an Oligomeric Host having High Triplet-Energy and High Electron Mobility
Jwo-Huei Jou,* Wei-Ben Wang, Shih-Ming Shen, Sudhir Kumar, I-Ming Lai, Jing-Jong Shyue, Simona Lengvinaite, Rasa Zostautiene, Juozas V. Grazulevicius, Saulius Grigalevicius, Sun-Zen Chen and Chung-Chih Wu
    Year:2011
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
Molecular Dynamic-Secondary Ion Mass Spectrometry (D-SIMS) Ionized by C60+-Ar+ Co-Sputtering
Yun-Wen You, Hsun-Yun Chang, Wei-Chun Lin, Che-Hung Kuo, Szu-Hsian Lee, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Chi-Jen Chang, Chi-Ping Liu, Chih-Chieh Huang, Hua-Yang Liao and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
Rapid Communications in Mass Spectrometry
Molecular Migration Behaviors in Organic Light-Emitting Diodes with Different Host Structures Examined with Cluster-Ion Depth Profiling
Chi-Ping Liu, Wei-Ben Wang, Cheng-Wei Lin, Wei-Chun Lin, Chia-Yi Liu, Che-Hung Kuo, Szu-Hsian Lee, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Yun-Wen You, Hsun-Yun Chang, Jwo-Huei Jou,* and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
ORGANIC ELECTRONICS
Polyol Synthesis of Polycrystalline Cuprous Oxide Nanoribbons and Their Growth Chemistry
Kang-Jung Lo, Hua-Yang Liao, Hsiu-Wei Cheng, Wei-Chun Lin, Bang-Ying Yu, Jing-Jong Shyue, Che-Chen Chang*
    Year:2011
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH
Spontaneous Generation of Highly Emissive RGB Organic Nano-Spheres
Kuo-Pi Tseng, Fu-Chuan Fang, Jing-Jong Shyue, Ken-Tsung Wong,* Guillaume Raffy, André Del Guerzo, and Dario M. Bassani*
    Year:2011
Angewandte Chemie International Edition
Stable p-type ZnO films grown by atomic layer deposition on GaAs substrates and treated by post-deposition rapid thermal annealing
Yung-Chen Cheng , Ying-Shen Kuo, Yun-Hsiu Li, Jing-Jong Shyue, and Miin-Jang Chen*
    Year:2011
Thin Solid Films
The Influence of As on the Morphologies and Optical Characteristics of GaSb/GaAs Quantum Dots
Chi-Che Tseng, Wei-Hsun Lin, Shung-Yi Wu, Bang-Ying Yu, Shu-Han Chen, Shih-Yen Lin,* Jing-Jong Shyue and Meng-Chyi Wu
    Year:2011
IEEE Journal of Quantum Electronics
The Role of the Auxiliary Atomic Ion Beam in C60+-Ar+ Co-Sputtering
Wei-Chun Lin, Chi-Ping Liu, Che-Hung Kuo, Hsun-Yun Chang, Chi-Jen Chang, Tung-Han Hsieh, Szu-Hsian Lee, Yun-Wen You, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Chih-Chieh Huang, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
ANALYST
ToF-SIMS Imaging of the Nanoscale Phase Separation in Polymeric Light Emitting Diodes: Effect of Nanostructure on Device Efficiency
Bang-Ying Yu, Che-Hung Kuo, Wei-Ben Wang, Guo-Ji Yen, Shin-ichi Iida, Sun-Zen Chen, Wei-Chun Lin, Szu-Hsian Lee, Wei-Lun Kao, Chia-Yi Liu, Hsun-Yun Chang, Yun-Wen You, Chi-Jen Chang, Chi-Ping Liu, Jwo-Huei Jou, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2011
ANALYST
Effect of Fabrication Parameters on Three-Dimensional Nanostructures and Device Efficiency of Polymer Light Emitting Diodes
Bang-Ying Yu, Chia-Yi Liu, Wei-Chun Lin, Wei-Ben Wang, I-Ming Lai, Sun-Zen Chen, Szu-Hsian Lee, Che-Hung Kuo, Wei-Lun Kao, Yun-Wen You, Chi-Ping Liu, Hsun-Yun Chang, Jwo-Huei Jou, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2010
ACS Nano
Effect of Fabrication Parameters on Three-Dimensional Nanostructures of Bulk-Heterojunctions Imaged by High-Resolution Scanning ToF-SIMS
Bang-Ying Yu, Wei-Chun Lin, Wei-Ben Wang, Shin-ichi Iida, Sun-Zen Chen, Chia-Yi Liu, Che-Hung Kuo, Szu-Hsian Lee, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Yun-Wen You, Chi-Ping Liu, Jwo-Huei Jou, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2010
ACS Nano
Extraordinarily High Efficiency Improvement for OLEDs with with High Surface-Charge Polymeric Nano-Dots
Jwo-Huei Jou,* Wei-Ben Wang, Mao-Feng Hsu, Jing-Jong Shyue,* Chuan-Huan Chiu, I-Ming Lai, Sun-Zen Chen, Po-Shien Wu, Cheng-Chung Chen, Chi-Ping Liu, and Shih-Ming Shen
    Year:2010
ACS Nano
High-Efficiency Blue Organic Light-Emitting Diode Using a 3,5-di(9H-carbazol-9-yl)tetraphenylsilane Host via Solution-Process
Jwo-Huei Jou,* Wei-Ben Wang, Mao-Feng Hsu, Chin-Ti Chen, Jing-Jong Shyue, Chun-Jan Wang, Cheng-Wei Lin, Sun-Zen Chen, Shih-Ming Shen, and Chi-Ping Liu
    Year:2010
Journal of Materials Chemistry
Highly efficient orange-red phosphorescent organic light-emitting diode using 2,7-Bis(carbazo-9-yl)-9,9-ditolyfluorene as the host
Jwo-Huei Jou*, Shih-Ming Shen, Szu-Hao Chen, Ming-Hsuan Wu, Wei-Ben Wang, Hsi-Ching Wang, Chuen-Ren Lin, Yi-Chieh Jou, and Jing-Jong Shyue
    Year:2010
Applied Physics Letters
Identification of Carbon Sensitization for the Visible-Light Photocatalytic Titanium Oxide
Y. J. Chen,* G. Y. Jhan, G. L. Cai, C. S. Lin, M. S. Wong, S.-C. Ke, H. H. Lo, C. L. Cheng, and J.-J. Shyue
    Year:2010
Journal of Vacuum Science & Technology A
Photo-Oxidation of Amine-Terminated Self-Assembled Monolayers on Gold
Szu-Hsian Lee, Wei-Chun Lin, Che-Hung Kuo, Manuel Karakachian, Yu-Chin Lin, Bang-Ying Yu, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2010
J phys chem c
Effect of Fabrication Process on the Microstructure and the Efficiency of Organic Light Emitting Diode
Wei-Chun Lin, Yu-Chin Lin, Wei-Ben Wang, Bang-Ying Yu, Shin-ichi Iida, Miyako Tozu, Mao-Feng Hsu, Jwo-Huei Jou and Jing-Jong Shyue*
    Year:2009
Organic Electronics
Migration of Small Molecules during the Degradation of Organic Light-Emitting Diodes
Wei-Chun Lin, Wei-Ben Wang, Yu-Chin Lin, Bang-Ying Yu, Ying-Yu Chen, Mao-Feng Hsu, Jwo-Huei Jou and Jing-Jong Shyue*
    Year:2009
Organic Electronics
Solution-Processable, High-Molecule-Based Trifluoromethyl-Iridium Complex for Extraordinarily High Efficiency Blue-Green Organic Light-Emitting Diode
Jwo-Huei Jou*, Mao-Feng Hsu, Wei-Ben Wang, Chih-Lung Chin, Yu-Chiao Chung, Chin-Ti Chen, Jing-Jong Shyue, Shih-Ming Shen, Ming-Hsuan Wu, Wen-Chuan Chang, Chi-Ping Liu, Sun-Zen Chen and Hung-Yang Chen
    Year:2009
Chemistry of Materials
Sputter Damage in Oxoanions by Combination of C60+ and Ar+ Ion Beams
Ying-Yu Chen, Yu-Chin Lin, Bang-Ying Yu, Wei-Chun Lin and Jing-Jong Shyue*
    Year:2009
ANALYST
Tailoring the Surface Potential of Gold Nanoparticles with Self-Assembled Monolayers with Mixed Functional Groups
Yu-Chin Lin, Bang-Ying Yu, Wei-Chun Lin, Szu-Hsian Lee, Che-Hung Kuo, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2009
Journal of Colloid and Interface Science
Template-Based Fabrication of Titanate Nanotubes
Ying-Yu Chen, Bang-Ying Yu, Jung-Hui Wang, Rebecca E. Cochran, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2009
Inorganic Chemistry
The Influence of Channel Compositions on the Electrical Properties of Solution-Processed Indium-Zinc Oxide Thin Film Transistors
Chang-Ken Chen, Hsing-Hung Hsieh, Jing-Jong Shyue, and Chung-Chih Wu*
    Year:2009
IEEE Journal of Display Technology
The Influence of Interface Roughness on the Normal Incident Absorption of Quantum-Well Infrared Photodetectors
Shu-Ting Chou, Shih-Yen Lin, Bonnie Yu, Jing-Jong Shyue, Chi-Che Tseng, Cheng-Nan Chen, Meng-Chyi Wu and Wei Lin
    Year:2009
Thin Solid Films
Three-Dimensional Nanoscale Imaging of Polymer Bulk-Heterojunction Materials by Scanning Electrical Potential Microscopy and C60+ Cluster Ion Slicing
Bang-Ying Yu, Wei-Chun Lin, Jen-Hsien Huang, Chih-Wei Chu, Yu-Chin Lin, Che-Hung Kuo, Szu-Hsian Lee, Ken-Tseng Wong, Kuo-Chuan Ho and Jing-Jong Shyue*
    Year:2009
Analytical Chemistry
Tuning the Surface Potential of Gold Substrates with Self-Assembled Monolayers with Mixed Functional Groups
Wei-Chun Lin, Szu-Hsian Lee, Manuel Karakachian, Bang-Ying Yu, Ying-Yu Chen, Yu-Chin Lin, Che-Hung Kuo and Jing-Jong Shyue*
    Year:2009
Phys. Chem. Chem. Phys.
2D Self-Bundled CdS Nanorods with Micrometer Dimension in the Absence of External Directing Process
Chia-Cheng Kang, Chih-Wei Lai, Hsin-Chieh Peng, Jing-Jong Shyue* and Pi-Tai Chou*
    Year:2008
ACS Nano
A new door for molecular-based organic light-emitting diodes
Jwo-Huei Jou,* Cheng-Chung Chen, Wei-Ben Wang, Mao-Feng Hsu, Chun-Jan Wang, Chin-Ti Chen, Min-Fei Wu, Hung-Yang Chen, Jing-Jong Shyue, Chih-Lung Chin
    Year:2008
Proc. SPIE
Depth Profiling of Organic Films with X-ray Photoelectron Spectroscopy Using C60+ and Ar+ Co-Sputtering
Bang-Ying Yu, Ying-Yu Chen, Wei-Ben Wang, Mao-Feng Hsu, Shu-Ping Tsai, Wei-Chun Lin, Yu-Chin Lin, Jwo-Huei Jou, Chih-Wei Chu, and Jing-Jong Shyue*
    Year:2008
Analytical Chemistry
Efficient Inverted Solar Cells using TiO2 Nanotube Arrays
Bang-Ying Yu, Ating Tsai, Shu-Ping Tsai, Ken-Tsung Wong, Yang Yang, Chih-Wei Chu* and Jing-Jong Shyue*
    Year:2008
Nanotechnology
High-Efficiency Phosphorescent and Fluorescent Pure-White Organic Light-Emitting Diodes by Incorporating Small Nano-Dot in Non-emissive Layer
Jwo-Huei Jou,* Wei-Ben Wang, Cheng-Chung Chen, Ming-Hsuan Wu, Mao-Feng Hsu, Shih-Ming Shen, Yu-Chiao Chung, Jing-Jong Shyue
    Year:2008
IEICE Transactions on Electronics
Morphological and Crystallographic Transformation of ZnO in Solution
Yanfeng Gao, H.-Y. Miao, H.-J. Lui, Masayuki Nagai, and Jing-Jong Shyue
    Year:2008
J. Phys. Chem. C
Nanodot-Enhanced White OLEDs with Mixed-Host Structure
Jwo-Huei Jou,* Cheng-Chung Chen, Yu-Chiao Chung, Mao-Feng Hsu, Ching-Hsuan Wu, Shih-Ming Shen, Ming-Hsuan Wu, Wei-Ben Wang, Yung-Cheng Tsai, Chung-Pei Wang, and Jing-Jong Shyue
    Year:2008
Adv. Funct. Mater.
Photoluminescence and Microstructure Investigation of SiO2@Y:Eu Photonic Bandgap Crystals
Sung-En Lin, Bang-Ying Yu, Jing-Jong Shuye and Wen-Cheng J. Wei*
    Year:2008
J. Am. Ceram. Soc.
Site-Selective Deposition of Gold on Photo-Patterned Self-Assembled Monolayers
Yu-Chin Lin, Bang-Ying Yu, Wei-Chun Lin, Ying-Yu Chen and Jing-Jong Shyue*
    Year:2008
Chem. Mater.
Small Nano-dot Incorporated High-efficiency Phosphorescent Blue Organic Light-emitting Diode
Jwo-Huei Jou, Wei-Ben Wang, Mao-Feng Hsu, Chi-Ping Liu, Cheng-Chung Chen, Chun-Jan Wang, Yung-Cheng Tsai, Jing-Jong Shyue, Sung-Cheng Hu, Chung-Che Chiang, and He Wang
    Year:2008
PIERS Online
Small Polymeric Nano-Dot Enhanced Pure-White Organic Light Emitting Diode
Jwo-Huei Jou,* Mao-Feng Hsu , Wei-Ben Wang Chi-Ping Liu, Zhao-Chin Wong, Jing-Jong Shyue and Chung-Che Chiang
    Year:2008
Organic Electronics
Sputter Damage in Si (001) Surface by Combination of C60+ and Ar+ Ion Beams
Bang-Ying Yu, Ying-Yu Chen,Wei-Chun Lin, Yu-Chin Lin and Jing-Jong Shyue*
    Year:2008
APPLIED SURFACE SCIENCE
X-ray Photoelectron Spectrometry Depth Profiling of Organic Thin Films Using C60 Sputtering
Ying-Yu Chen, Bang-Ying Yu, Mao-Feng Hsu, Wei-Ben Wang, Wei-Chun Lin, Yu-Chin Lin, Jwo-Huei Jou and Jing-Jong Shyue*
    Year:2008
Anal. Chem.
Solution-derived ZnO Nanowire Array Film as Photoelectrode in Dye-Sensitized Solar Cells
Yanfeng Gao, Masayuki Nagai, Tien-Chih Chang and Jing-Jong Shyue
    Year:2007
Crystal Growth & Design
Surfactant/Tempertaure Controlled CdS Nanowire Formation
Chia-Cheng Kang, Chih-Wei Lai, Hsin-Chieh Peng, Jing-Jong Shyue* and Pi-Tai Chou*
    Year:2007
Small