呂宥蓉

Yu-Jung (Yuri) Lu

Education

 • Ph.D. in Physics, National Tsing Hua University (NTHU) (2013)

Research Fields

 • Plasmonics, nanophotonics, and metamaterials
 • Solar energy harvesting systems
 • Plasmonic transition metal nitride materials
 • Atom-scale light-matter interaction

 • Ultrafast charge-carrier dynamics

Experience

 • Associate Research Fellow, Research Center for Applied Sciences 中研院應科中心 副研究員/副教授 (2022/11~)
 • Assistant Research Fellow, Research Center for Applied Sciences 中研院應科中心 助研究員/助理教授 (2017/4~2022/10)
 • Joint Appointment Assistant Professor in Department of Physics, National Taiwan University 台大物理合聘助理教授 (2018/2~present)
 • Visiting Scholar, Applied Physics and Materials Science, California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA 美國加州理工訪問學者 (May 2017 ~present)
 • Postdoctoral Scholar, Department of Physics, National Tsing Hua University, Hsin-Chu, Taiwan 國立清華大學博士後研究員 (Oct 2013 – April 2015)
 • Postdoctoral Scholar, Applied Physics and Materials Science, California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA 美國加州理工博士後研究員 (May 2015 – April 2017)
 • Associate Editor of Advanced Photonics 國際期刊副編輯 (SPIE; 2021- present)
 • Associate Editor of Journal of Lightwave Technology 國際期刊副編輯 (IEEE; 2022- present)
 • Associate Editor of Optics Continuum 國際期刊副編輯 (Optica; 2021- present)
 • Board members of Taiwan Information Storage Association (TISA), Taiwan 台灣資訊儲存技術協會_理事 (2020-present)
 • 2019 MRS Fall, Boston, MA, USA (Symposium Chair)(2019,2021,2022)美國材料學會秋季會議主席
 • 2019 Global Nanophotonics, Taipei, Taiwan (2019/12) (Conference Chair) 國際奈米光學研討會會議主席
 • Meta 2020 (2020) Symposium Chair 國際超穎材料研討會會議主席
 • SPIE O+P Symposium Chair (San Diego, 2021 ~present) 國際光電工程學會O+P研討會會議主席
 • OSA Advanced Photonics Congress,SSDM, iSPN (Conference Committee)(2020)會議委員
 • 2021 SPIE Women in Optics Planner 國際光電工程學會(2021)
 • Youth Photonics Award, Taiwan Photonics Society 中華民國光電學會青年光電工程獎(2020)
 • "Career Development Award, Academia Sinica" 中央研究院前瞻計畫 (2018)
 • "56th Ten Outstanding Young Persons" 第56屆中華民國十大傑出青年 (2018)
 • “Postdoctoral Research Abroad Fellowship” Taiwan Ministry of Science and Technology 科技部補助博士後赴國外研究獎學金 (2014)
 • Taiwan Outstanding Women in Science—Chui-Chu Mon Fellowship 台灣傑出女科學家孟粹珠獎學金(2013)
 • “Chien-Shiung Wu Fellowship” Physical Society of the Republic of China 中華民國物理學會吳健雄獎學金(2013)
 • The President's Scholarship of NTHU. 國立清華大學校長獎學金(2010)
 • The Honorary Member of the Phi Tau Phi Scholastic Honor Society of the Republic of China. 斐陶斐榮譽學會會員(2010)

Patents:

Seunghoon HAN, Ruzan SOKHOYAN, Harry ATWATER, Ghazaleh KAFAIE, Ragip PALA, Yu-Jung LU, Ho Wai LEE, Yao-Wei HUANG, Krishnan THYAGARAJAN, OPTICAL MODULATING DEVICE HAVING GATE STRUCTURE, USA (Application) (2016)
Shang-Jr Gwo, Hon-Way Lin, Yu-Jung Lu, III-Nitride light-emitting diode and method of producing the same, 8242523, USA (2012) (Grant)
Shang-Jr Gwo, Hon-Way Lin, Yu-Jung Lu, Method of producing III-nitride light-emitting diode, 8669128, USA (2014) (Grant)
Shang-Jr Gwo, Yu-Jung Lu Light-emitting diode display and method of producing the same ,8835903, USA, (2014) (Grant)

Publications

Enhanced Photogating Gain in Scalable MoS2 Plasmonic Photodetectors via Resonant Plasmonic Metasurfaces
Wei-Ren Syong, Jui-Han Fu, Yu-Hsin Kuo, Yu-Cheng Chu, Mariam Hakami, Tzu-Yu Peng, Jason Lynch, Deep Jariwala, Vincent Tung, and (Yu-Jung Lu)*
    Year:2024-02
ACS NANO
Enhancing the Performance of 2D Tin-Based Pure Red Perovskite Light-Emitting Diodes through the Synergistic Effect of Natural Antioxidants and Cyclic Molecular Additives
Chiung-Han Chen, Ming-Hsuan Yu, Yen-Yu Wang, Yu-Cheng Tseng, I-Hsiang Chao, I-Chih Ni, Bi-Hsuan Lin, (Yu-Jung Lu), Chu-Chen Chueh*
 [ DOI here ]    Year:2024-01-10
Small
Flexible Plasmonics Using Aluminum and Copper Epitaxial Films on Mica
Le Thi Quynh, Chang-Wei Cheng, Chiao-Tzu Huang, Soniya Suganthi Raja, Ragini Mishra, Meng-Ju Yu, (Yu-Jung Lu), and Shangjr Gwo*,
 [ DOI here ]    Year:2022-03-25
ACS NANO
Nanoscale Gap-Plasmon-Enhanced Superconducting Photon Detectors at Single-Photon Level
Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, Daniel D. A. Clarke, Frank Daniel Bello, Jia-Wern Chen, Hao-Chen Yeh, Wei-Ren Syong, Chi-Te Liang, Ortwin Hess*, and (Yu-Jung Lu)*
 [ DOI here ]    Year:2023-10-31
Nano Letters
Ultrathin Titanium Nitride Epitaxial Structures for Tunable Infrared Plasmonics
Ching-Wen Chang*, Chiao-Tzu Huang, Jhih-Sheng Wu, Zih-Hao Song, Chih-Hsuan Liao, Quynh T. Dang, (Yu-Jung Lu), Ho Wai Howard Lee, Hyeyoung Ahn, and Shangjr Gwo*
 [ DOI here ]    Year:2023-10-18
The Journal of Physical Chemistry
Tailoring the plasmonic properties of complex transition metal nitrides: A theoretical and experimental approach
M. Usman Javed, Jing-Wei Yang, Shweta Kumari, Mujahid Mustaqeem, Tze-Yu Peng, Li Chung Yang, (Yu-Jung Lu)*, and Chao-Cheng Kaun*
 [ DOI here ]    Year:2023-09-15
APPLIED SURFACE SCIENCE
Orientated Lateral Growth of Two-Dimensional Materials on C-plane Sapphire
Jui-Han Fu, Jiacheng Min, Che-Kang Chang, Chien-Chih Tseng, Qingxiao Wang, Hayato Sugisaki, Chenyang Li, Yu-Ming Chang, Ibrahim Alnami, Wei-Ren Syong, Ci Lin, Feier Fang, Lv Zhao, Chao-Sung Lai, Wei-Sheng Chiu, Wen-Hao Chang, (Yu-Jung Lu), Kaimin Shih, Lain-Jong Li*, Yi Wan*, Yumeng Shi*, and Vincent Tung*
 [ DOI here ]    Year:2023-07-20
NATURE NANOTECHNOLOGY
Realizing High Brightness Quasi-2D Perovskite Light-Emitting Diodes with Reduced Efficiency Roll-Off via Multifunctional Interface Engineering
Yu-Kuan Lin, Chiung-Han Chen, Yen-Yu Wang, Ming‐Hsuan Yu, Jing-Wei Yang, I-Chih Ni, Bi-Hsuan Lin, Ivan S. Zhidkov, Ernst Z. Kurmaev, (Yu-Jung Lu*), and Chu-Chen Chueh*
 [ DOI here ]    Year:2023-07-03
ADVANCED SCIENCE
Transient Optical Properties of Titanium Aluminum Nitride (Ti1–xAlxN) Epilayers
I-Hung Ho, Ching-Wen Chang, Sheng-Kai Wen, (Yu-Jung Lu), Shangjr Gwo, and Hyeyoung Ahn*
 [ DOI here ]    Year:2023-07-12
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
Bifunctional Semimetal as a Plasmonic Resonator and Ohmic Contact for an Ultrasensitive MoS2 Photodetector
Ching-Han Mao, Chin-Chien Chung, Wei-Ren Syong, Yu-Chi Yao, Kai-Yuan Hsiao, Ming-Yen Lu, Mario Hofmann, Ya-Ping Hsieh, (Yu-Jung Lu), and Ta-Jen Yen*
 [ DOI here ]    Year:2023-04-25
ACS PHOTONICS
Enhanced Photoresponsivity of Perovskite QDs/Graphene Hybrid Gate-Free Photodetector by Morphologically Controlled Plasmonic Au Nanocrystals
Shyam Narayan Singh Yadav, Chintam Hanmandlu, Dinesh Kumar Patel, Rajan Kumar Singh, Chun-Yen Chen, Yen-Yu Wang, Chih-Wei Chu, Chi-Te Liang, Chih-Ting Lin, (Yu-Jung Lu), and Ta-Jen Yen*
 [ DOI here ]    Year:2023-04-28
ADVANCED OPTICAL MATERIALS
Type-III Superconductivity
M. Cristina Diamantini, Carlo A. Trugenberger, Sheng-Zong Chen, (Yu-Jung Lu), Chi-Te Liang, and Valerii M. Vinokur*
 [ DOI here ]    Year:2023-03-25
ADVANCED SCIENCE
Solution-Processed and Room-Temperature Spin Light-Emitting Diode Based on Quantum Dots/Chiral Metal-Organic Framework Heterostructure
Mujahid Mustaqeem*, Pi-Tai Chou*, Saqib Kamal, Naveed Ahmad, Jia-Yu Lin, (Yu-Jung Lu), Xing-Hao Lee, Kung-Hsuan Lin, Kuang-Lieh Lu, and Yang-Fang Chen*
 [ DOI here ]    Year:2023-02-20
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
3D nanographene precursor suppress interfacial recombination in PEDOT: PSS based perovskite solar cells
Chintam Hanmandlu, Rohan Paste, Hsinhan Tsai, Shyam Narayan Singh Yadav, Kuan-Wen Lai, Yen-Yu Wang, Chandra Shekar Gantepogu, Chen-Hung Hou, Jing-Jong Shyue, (Yu-Jung Lu), Tushar Sanjay Jadhav, Jian-Ming Liao, Hsien-Hsin Chou, Hui Qi Wong, Ta-Jen Yen, Chao-Sung Lai, Dibyajyoti Ghosh, Sergei Tretiak, Hung-Ju Yen*, Chih-Wei Chu*
 [ DOI here ]    Year:2022-12-28
NANO ENERGY
Unveiling Ultrafast Carrier Extraction in Highly Efficient 2D/3D Bilayer Perovskite Solar Cells
Mriganka Singh, I-Hung Ho, Anupriya Singh, Ching-Wen Chan, Jing-Wei Yang, Tzung-Fang Guo, Hyeyoung Ahn, Vincent Tung, Chih Wei Chu, and (Yu-Jung Lu)*
 [ DOI here ]    Year:2022-10-11
ACS PHOTONICS
Flexo-phototronic Effect in Centro-symmetric BiVO4 Epitaxial Films
Pao-Wen Shao, Meng-Chin Lin, Qian Zhuang, Jiawei Huang, Shi Liu, Hsiao-Wen Chen, Hsiang-Lin Liu, (Yu-Jung Lu), Yung-Jung Hsu, Jyh-Ming Wu, Yi-Chun Chen, and Ying-Hao Chu*
 [ DOI here ]    Year:2022-09-05
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
Main-Chain Engineering of Polymer Photocatalysts with Hydrophilic Non-Conjugated Segments for Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution
Chih-Li Chang, Wei-Cheng Lin, Li-Yu Ting, Chin-Hsuan Shih, Shih-Yuan Chen, Tse-Fu Huang, Hiroyuki Tateno, Jayachandran Jayakumar, Wen-Yang Jao, Chen-Wei Tai, Che-Yi Chu, Chin-Wen Chen, Chi-Hua Yu, (Yu-Jung Lu), Chi-Chang Hu, Ahmed M. Elewa, Takehisa Mochizuki, and Ho-Hsiu Chou*
 [ DOI here ]    Year:2022-09-17
NATURE COMMUNICATIONS
Mechanistic Understanding of Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution on Pt Sites in Organic Nanohybrids Enhanced with Hydroxyl Additives
Li-Yu Ting, Yves Ira A. Reyes, Bing-Heng Li, Mohamed Hammad Elsayed, J. Ching-Wen Chan, Jayachandran Jayakumar, Chih-Li Chang, Wei-Cheng Lin, (Yu-Jung Lu), Carmine Coluccini, Hsin-Yi Tiffany Chen*, and Ho-Hsiu Chou*
 [ DOI here ]    Year:2022-07-07
ACS APPLIED ENERGY MATERIALS
Tunable infrared high absorbing polarization independent niobium nitride plasmonic perfect absorber nanowire photodetectors
Philipp Karl*, Sandra Mennle, Monika Ubl, Mario Hentschel, Philipp Flad,Jing Wei Yang, Tzu-Yu Peng, (Yu-Jung Lu), and Harald Giessen
 [ DOI here ]    Year:2022-06-07
OPTICAL MATERIALS EXPRESS
Full-Color Generation Enabled by Refractory Plasmonic Crystals
Zong-Yi Chiao, Yu-Chia Chen, Jia-Wern Chen, Yu-Cheng Chu, Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, Wei-Ren Syong, Ho Wai Howard Lee, Shi-Wei Chu, and (Yu-Jung Lu)*
 [ DOI here ]    Year:2022-05-06
NANOPHOTONICS
Disorder-Induced 2D Superconductivity in a NbTiN Film Grown on Si by Ultrahigh-Vacuum Magneton Sputtering
Sheng-Zong Chen, Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, Yu-Cheng Chu, Ching-Chen Yeh, I-Fan Hu, Swapnil Mhatre, (Yu-Jung Lu)*, and (Chi-Te Liang)*
 [ DOI here ]    Year:2022-04-21
Superconductor Science and Technology
Ultrathin TiN Epitaxial films as Transparent Conductive Electrodes
I Hong Ho, Ching-Wen Chang, Yen-Lin Chen, Wan-Yu Chang, Ting-Jui Kuo, (Yu-Jung Lu), Shangjr Gwo*, and Hyeyoung Ahn*,
 [ DOI here ]    Year:2022-04-01
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
Sequential stacking of a thin BHJ layer acting as a morphology regulator for efficiency enhancement in non-fullerene ternary solar cells
Anisha Mohapatra, Hao-Wen Cheng, MohanLal Meena, Chih-Ang Lin, Kung-Hwa Wei, (Yu-Jung Lu), Chih-Hao Lee, Shawn D. Lin, and Chih Wei Chu*
 [ DOI here ]    Year:2021-12-31
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
TiO2 Nanodisk Arrays as All-Dielectric Huygens’ Metasurfaces for Engineering the Wavefront of Near-UV Light
Tse-An Chen, Yu-Cheng Chou, Tsung-Yu Huang, (Yu-Jung Lu), Yu-Ping Kuang, and Ta-Jen Yen*
    Year:2021-12-27
ACS APPLIED NANO MATERIALS
CsPbBr3 perovskite quantum-dot paper exhibiting highest 3-dB bandwidth and realizing flexible white-light system for visible-light communication
Konthoujam James Singh, Xiaotong Fan, Annada Sadhu, Chun-ho Lin, Fang-Jyun Liou, Tingzhu Wu*, (Yu-Jung Lu), Jr-Hau He, Zhong Chen, Tom Wu, and Hao-chung Kuo*
 [ DOI here ]    Year:2021-11-10
PHOTONICS RESEARCH
Facet-Dependent Electrical Conductivity Properties of GaN Wafers
Pei-Lun Hsieh, Gautam Kumar, Yen-Yu Wang, (Yu-Jung Lu), Lih-Juann Chen* and Michael H. Huang*
 [ DOI here ]    Year:2021-10-07
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
Plasmon-Enhanced Solar-Driven Hydrogen Evolution Using Titanium Nitride Metasurface Broadband Absorbers
Meng-Ju Yu, Chih-Li Chang, Hao-Yu Lan, Zong-Yi Chiao, Yu-Chia Chen, Ho Wai Howard Lee, Yia-Chung Chang, Shu-Wei Chang, Takuo Tanaka, Vincent Tung, Ho-Hsiu Chou*, and (Yu-Jung Lu)*
 [ DOI here ]    Year:2021-10-12
ACS PHOTONICS
Impacts of both temperature and condensation on the band gap of photonic crystals around the freezing point
Yen-Hsiang Chen, (Yu-Jung Lu), Jui-Yung Chang, and Yu-Bin Chen*
 [ DOI here ]    Year:2021-09-24
OPTICAL MATERIALS
Cubic-Phase Metasurface for Three-Dimensional Optical Manipulation
Hsin Yu Kuo, Sunil Vyas, Cheng Hung Chu, Mu Ku Chen, Xu Shi, Hiroaki Misawa, (Yu-Jung Lu), Yuan Luo*, and Din Ping Tsai*
 [ DOI here ]    Year:2021-06-30
NANOMATERIALS
Enhanced Spontaneous Emission of Monolayer MoS2 on Epitaxially Grown Titanium Nitride Epsilon-Near-Zero Thin Films
Khant Minn, Aleksei Anopchenko, Ching-Wen Chang, Ragini Mishra, Jinmin Kim, Zhenrong Zhang, (Yu-Jung Lu), Shangjr Gwo, and Ho Wai Howard Lee*
 [ DOI here ]    Year:2021-06-10
NANO LETTERS
Optimized Titanium Nitride Epitaxial Film for Refractory Plasmonics and Solar Energy Harvesting
Ragini Mishra, Ching-Wen Chang, Abhishek Dubey, Zong-Yi Chiao, Ta-Jen Yen, Ho Wai Howard Lee, (Yu-Jung Lu), and Shangjr Gwo*
 [ DOI here ]    Year:2021-06-09
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY
Niobium Nitride Plasmonic Perfect Absorbers for Tunable Infrared Superconducting Nanowire Photodetection
Philipp Karl*, Sandra Mennle, Monika Ubl, Philipp Flad, Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, (Yu-Jung Lu), Harald Giessen
 [ DOI here ]    Year:2021-05-19
OPTICS EXPRESS
Flexible BiVO4/WO3/ITO/Muscovite Heterostructure for Visible-Light Photoelectrochemical Photoelectrode.
Pao-Wen Shao, Yi-Syuan Siao, Yu-Hong Lai, Ping-Yen Hsieh, Chun-Wen Tsao, (Yu-Jung Lu), Yi-Chun Chen, Yung-Jung Hsu, and Ying-Hao Chu*
 [ DOI here ]    Year:2021-04-27
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
Gate-Tunable Plasmon-Enhanced Photodetection in a Monolayer MoS2 Phototransistor with Ultrahigh Photoresponsivity
Hao-Yu Lan, Yu-Hung Hsieh, Zong-Yi Chiao, Deep Jariwala, Min-Hsiung Shih, Ta-Jen Yen, Ortwin Hess, and (Yu-Jung Lu)*
 [ DOI here ]    Year:2021-03-24
NANO LETTERS
Ultra-broadband, Lithography-free, Omnidirectional, and Polarization-insensitive Perfect Absorber
Tse-An Chen, Meng-Ju Yu, (Yu-Jung Lu), Ta-Jen Yen*
 [ DOI here ]    Year:2021-03-04
SCIENTIFIC REPORTS
Alternating Nanolayers of Dielectric MgF2 and Metallic Ag as Hyperbolic Metamaterials: Probing Surface States and Optical Topological Phase Transition and Implications for Sensing Applications
Tse-An Chen , Ieng-Wai Un, Chih-Chung Wei, (Yu-Jung Lu), Din Ping Tsai, and Ta-Jen Yen*
 [ DOI here ]    Year:2021-02-08
ACS APPLIED NANO MATERIALS
Solution-Processed Perovskite/Perovskite Heterostructure Via a Grafting-Assisted Transfer Technique
Anisha Mohapatra , Neha Singh, Anupriya Singh, Chun-Yen Lee, (Yu-Jung Lu), Yu-Tai Tao, Chih-Hao Lee, and Chih Wei Chu*
 [ DOI here ]    Year:2021-02-08
ACS APPLIED ENERGY MATERIALS
Panchromatic heterojunction solar cells for Pb-free all-inorganic antimony based perovskite
Anupriya Singh, Po-Ting Lai, Anisha Mohapatra, Chien-Yu Chen, Hao-Wu Lin, (Yu-Jung Lu), Chih Wei Chu*
 [ DOI here ]    Year:2021-01
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Upconversion Plasmonic Lasing from an Organolead Trihalide Perovskite Nanocrystal with Low Threshold
(Yu-Jung Lu)*, Teng Lam Shen, Kang-Ning Peng, Pi-Ju Cheng, Shu-Wei Chang, Ming-Yen Lu, Chih Wei Chu, Tzung-Fang Guo, Harry Atwater*
 [ DOI here ]    Year:2020-12-27
ACS PHOTONICS
Low-temperature Processed Bipolar Metal Oxide Charge Transporting Layers for Highly Efficient Perovskite Solar Cells. Solar Energy Materials and Solar Cells
Mriganka Singh, Rei-Ting Yang, Da-Wei Weng, Hanlin Hu, Anupriya Singh, Anisha Mohapatra, Yu-Ting Chen, (Yu-Jung Lu), Tzung-Fang Guo, Gang Li, Hong-Cheu Lin*, Chih Wei Chu*
 [ DOI here ]    Year:2020-11-14
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS
Optical Properties of Niobium Nitride Plasmonic Nanoantennas for the Near- and Mid-Infrared Spectral Range
Philipp Karl,* Monika Ubl, Mario Hentschel, Philipp Flad, Zong-Yi Chiao, Jing-Wei Yang, (Yu-Jung Lu), and Harald Giessen
 [ DOI here ]    Year:2020-09
OPTICAL MATERIALS EXPRESS
High Optical Nonlinearity in Low-Dimensional Halide Perovskite Polycrystalline Films
Wei-Yun Liang, Fangzhou Liu, (Yu-Jung Lu), Jasminka Popović, Aleksandra Djurišić, and Hyeyoung Ahn*
 [ DOI here ]    Year:2020-0810
OPTICS EXPRESS
Perovskite Quantum Dot Lasing in a Gap-Plasmon Nanocavity with Ultralow Threshold
Yu-Hung Hsieh, Bo-Wei Hsu, Kang-Ning Peng, Kuan-Wei Lee, Chih Wei Chu, Shu-Wei Chang, Hao-Wu Lin*, Ta-Jen Yen*, and (Yu-Jung Lu)*
 [ DOI here ]    Year:2020-07-23
ACS NANO
Modulating Performance and Stability of Inorganic Lead-Free Perovskite Solar Cells via Lewis-pair mediation
Anupriya Singh, Svetozar Najman, Anisha Mohapatra, (Yu-Jung Lu), Chintam Hanmandlu, Chun-Wei Pao, Yang-Fang Chen, Chao-Sung Lai, and Chih Wei Chu*,
 [ DOI here ]    Year:2020-06-22
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
Ultrafast Exciton Dynamics in Scalable Monolayer MoS2 Synthesized by Metal Sulfurization
Hsu-Sheng Tsai, Yung-Hung Huang, Po-Cheng Tsai, Zong-Yi Chiao, Yi-Jia Chen, Hyeyoung Ahn, Shih-Yen Lin,(Yu-Jung Lu)*
 [ DOI here ]    Year:2020-05-04
ACS OMEGA
Core‐twisted tetrachloroperylenediimides: low‐cost and efficient non‐fullerene organic electron‐transporting materials for inverted planar perovskite solar cells.
Anupriya Singh, Hung-Cheng Chen, Yang-Fang Chen, (Yu-Jung Lu), Ken-Tsung Wong, Chih-Wei Chu*
 [ DOI here ]    Year:2020-04-20
CHEMSUSCHEM
Designed Growth and Patterning of Perovskite Nanowires for Lasing and Wide Color Gamut Phosphors with Long-Term Stability
C.H. Lin, T.Y. Li, J. Zhang, Z.Y. Chiao, P.C. Wei, H.C. Fu, L. Hu, M.J. Yu, G.H. Ahmed, X.W. Guan, C.H. Ho, T. Wu, B.S. Ooi, O.F. Mohammed, (Y.J. Lu), X.S. Fang,* J.H. He*
 [ DOI here ]    Year:2020-04-17
NANO ENERGY
Lead-Free Antimony-Based Light-Emitting Diodes through the Vapor–Anion-Exchange Method
Anupriya Singh, Nan-Chieh Chiu, Karunakara Moorthy Boopathi, (Yu-Jung Lu), Anisha Mohapatra, Gang Li, Yang-Fang Chen, Tzung-Fang Guo*, and Chih-Wei Chu*
 [ DOI here ]    Year:2019-08-28
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
Bilayer polymer solar cells prepared with transfer printing of active layers from controlled swelling/de-swelling of PDMS
Anisha Mohapatra, Anupriya Singh, Syed Ali Abbas, (Yu-Jung Lu), Karunakara Moorthy Boopathi, Chintam Hanmandlu, Nahid Kaisar, Chih-Hao Lee, Chih-Wei Chu
 [ DOI here ]    Year:2019-06-14
NANO ENERGY
Dynamically Controlled Purcell Enhancement of Visible Spontaneous Emission in a Gated Plasmonic Heterostructure
(Yu-Jung Lu), Ruzan Sokhoyan, Wen-Hui Cheng, Ghazaleh Kafaie Shirmanesh, Artur Davoyan, Ragip A. Pala, Krishnan Thyagarajan, Harry A. Atwater*
 [ DOI here ]    Year:2017-11-21
NATURE COMMUNICATIONS